Instrukcja eksploatacji wózka widłowego

11.04.2018

Każde urządzenie, nad którym kontrolę sprawuje Urząd Dozoru Technicznego, powinno posiadać własną instrukcję eksploatacji i powinno być eksploatowane zgodnie z nią. Na podstawie tej instrukcji przygotowuje się stanowiskową instrukcję obsługi, tak aby była ona dostępna dla operatora pojazdu. 

Jest możliwość, aby urządzenie podlegające dozorowi technicznemu było eksploatowane w sposób inny niż wynika to z instrukcji eksploatacji urządzenia, jednak uwarunkowana jest ona od decyzji właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

Warto pamiętać, że eksploatacja wózka widłowego wiąże się także z prowadzeniem dziennika konserwacji, który podlega kontroli ze strony UDT. W dzienniku tym umieszcza się wszystkie adnotacje z przeprowadzonych na wózku widłowym czynności.