Eksploatacja wózka widłowego a bezpieczeństwo

22.01.2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe należą do specjalistycznych pojazdów transportu bliskiego. Ich obsługę można powierzać wyłącznie osobom przeszkolonym, posiadającym stosowne uprawnienia. Co ważne wózki widłowe należą do grupy pojazdów, które podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

O czym warto pamiętać kupując wózki widłowe?

Eksploatacja wózków widłowych ze względów potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wyniknąć przy pracy, podlegają dozorowi technicznemu. Innymi słowy zabroniona jest eksploatacja takich urządzeń, bez zezwolenia nadanego przez Inspektora UDT. Decyzje takie są konsekwencją badania odbiorczego, które każdy nowy wózek widłowy musi przejść przed rozpoczęciem użytkowania. Kontroli podlega także dokumentacja jak: instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa), schematy układów: hydrauliczny i elektryczny, certyfikat pochodzenia, wniosek o badanie techniczne.

Użytkowanie wózka widłowego wiąże się z prowadzeniem dziennika konserwacji, w którym umieszcza się adnotacje dotyczące wszystkich czynności serwisowych i przeglądowych. Przeglądy konserwatorskie powinny być wykonywane przynajmniej raz na 30 dni. Badanie odbiorcze zezwalające na dalsze użytkowanie wózka widłowego odbywa się w terminie wskazanym w księdze rewizyjnej, zwykle badanie to dopuszcza pojazd o eksploatacji na czas 1 roku.

Centrum Wózków Widłowych Blum wykonuje przeglądy konserwacyjne do UDT, wraz z przygotowaniem wózków widłowych do badania odbiorczego. Więcej informacji na stronie serwisu wózków widłowych.