Konserwacja wózka widłowego – co trzeba wiedzieć?

28.06.2018

Posiadając i użytkując wózki widłowe konieczne jest ich systematyczne konserwowanie. Brak takich czynności po pierwsze stwarza zagrożenie dla operatorów i innych pracowników, a ponadto nie pozwala zorientować się o ogólnym stanie technicznym urządzenia. Dlatego czynności konserwacyjne wózków widłowych są obowiązkowe, a wymóg ten bierze się z zapisów prawa. 

W myśl rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego:

W celu bezpiecznej eksploatacji UTB (urządzenie transportu bliskiego) eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB.

Wszelkie czynności konserwacyjne powinny być odnotowane z założonym dzienniku konserwacji. Sprawdźmy na czym polegają przeglądy wózków widłowych.

 

Zadania konserwatora wózków widłowych i UTB

 

Do konserwującego należy w szczególności:

1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji;

2) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:

a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,

c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

d) prawidłowości obsługi UTB;

3) sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:

a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,

b) toru jezdnego dźwignic szynowych,

c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej;

4) bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB;

5) odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;

6) bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

 

Jak często przeprowadzać konserwację wózka widłowego?

 

Terminy, w jakich powinno wykonywać się czynności konserwacyjne określone są przez producenta urządzenia. Jeżeli instrukcja konserwacji nie zawiera danych związanych z terminami przeprowadzenia konserwacji, należy sięgnąć po załącznik nr 2 ww. rozporządzenia, który nakłada na urządzenia objęte pełnym dozorem obowiązek przeprowadzenie konserwacji co 30 dni, natomiast urządzenia objęte ograniczonym dozorem co 60 dni.

 

Komu zlecić konserwację wózków widłowych?

 

Konserwację wózków widłowych powinna wykonać osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Kwalifikacje takie nadaje właściwy Urząd Dozoru Technicznego. Może to być zarówno wykwalifikowany pracownik firmy jak i serwisanci z zewnętrznej firmy. Przeglądy wózków widłowych należą do jednych z istotniejszych czynności w zakresie utrzymania prawidłowości technicznych pojazdów.

Centrum Wózków Widłowych Blum oferuje cykliczne i terminowe badania techniczne i czynności konserwacyjne wózków widłowych z odpowiednimi wpisami do dziennika konserwacji. Wykonujemy także pełen serwis wózków widłowych, badania doraźne, przygotowanie do przeglądów konserwatorskich.