Ochrona Danych Osobowych RODO

18.05.2018

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Centrum Wózków Widłowych BLUM Ireneusz Blum z siedzibą w 86-065 Łochowo, ul. Diamentowa 18 – Lisi Ogon,
adres do korespondencji: jw („Administrator”).
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych za pośrednictwem adresu: biuro@cwwblum.com
Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Wózków Widłowych BLUM Ireneusz Blum z siedzibą w 86-065 Łochowo, ul. Diamentowa 18 – Lisi Ogon,
w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Centrum Wózków Widłowych BLUM Ireneusz Blum z siedzibą w 86-065 Łochowo, ul. Diamentowa 18 – Lisi Ogon, [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
b) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i urządzeń;
3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług firmy Centrum Wózków Widłowych BLUM Ireneusz Blum z siedzibą w 86-065 Łochowo, ul. Diamentowa 18 – Lisi Ogon,
Marketing bezpośredni, o którym mowa za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail),
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie Centrum Wózków Widłowych BLUM Ireneusz Blum z siedzibą w 86-065 Łochowo, ul. Diamentowa 18 – Lisi Ogon,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych firmy Centrum Wózków Widłowych BLUM Ireneusz Blum z siedzibą w 86-065 Łochowo, ul. Diamentowa 18 – Lisi Ogon, na podstawie uzasadnionego interesu
prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować m.in. poprzez kontakt e-mail: biuro@cwwblum.com

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).