Badania techniczne jakim podlegają wózki widłowe

6.03.2018

Wózki widłowe jako pojazdy specjalistyczne podlegają obowiązkowemu dozorowi UDT. Dlatego ustawodawca wymaga, aby do eksploatacji były dopuszczone tylko pojazdy, które spełniają określone warunki. Właściciele i użytkownicy wózków widłowych są zobowiązani do przeprowadzania badań technicznych, potwierdzających poprawność ich działania, tak aby obsługa była bezpieczna. 

Rodzaje badań technicznych dla wózków widłowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe zaliczają się do grupy urządzeń transportu bliskiego. Dla nich ustawodawca przewidział następujący zakres badań technicznych:

  1. badanie odbiorcze wózka widłowego – badanie, które przeprowadza się po wyprodukowaniu pojazdu i przed dopuszczeniem go do eksploatacji. Badanie odbiorcze potwierdza gotowość urządzenia do pracy,
  2. badanie okresowe wózka widłowego – badanie to przeprowadza się w toku eksploatacji urządzenia, zgodnie z terminem nałożonym przez właściwy UDT,
  3. badanie doraźne wózka widłowego – są to badania wykonywane kontrolnie, po wypadkach i naprawach, po awariach, oraz związane z innymi bieżącymi potrzebami. 

Do każdego badania wózek powinien być przygotowany, w pełni sprawny, a także musi mieć zapewnione warunki do przeprowadzenia badania.