Zezwolenie na eksploatację wózka widłowego – badanie odbiorcze

19.02.2018

Każdy wózek widłowy podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Powoduje to konieczność udostępnienia wózka celem przeprowadzenia badania odbiorczego. badanie odbiorcze przeprowadza się zarówno na nowych jak i używanych wózkach widłowych. Zwykle po wydaniu decyzji przez inspektora UDT zezwalającego na eksploatację urządzenia ustalany jest termin jednego roku, do którego konieczne jest wykonanie kolejnego badania odbiorczego przez właściwy oddział UDT. 

Jakie czynności wykonuje Urząd Dozoru technicznego?

Przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu pojazdu do eksploatacji inspektor UDT wykonuje szereg czynności, do których należy wózek przygotować.

  1. Sprawdzenie kompletu dokumentów,
  2. sprawdzenie stanu technicznego wózka widłowego, oznakowania, 
  3. sprawdzenie zgodności wózka widłowego i wyposażenia z dokumentacją,
  4. przeprowadzenie badania odbiorczego.

Co obejmuje badanie odbiorcze wózka widłowego?

  • sprawdzenie, czy wózek widłowy jest zainstalowany zgodnie z instrukcją eksploatacji,
  • wykonanie próby działania urządzenia pod obciążeniem, które zapewni, że wszelkie systemy urządzenia działają prawidłowo,
  • wykonanie próby z przeciążeniem i próby równoważnej.

Aby możliwe było wykonanie badania odbiorczego, urządzenie powinno być przygotowane do pracy, zainstalowane i w pełnej sprawności technicznej. Ponieważ badania odbiorcze wykonywane są na miejscu eksploatacji wózka widłowego, właściciel czy użytkownik powinien zorganizować warunki, które umożliwią przeprowadzenie badania, przygotować odpowiednie ładunki i obciążenia. Wymagana jest także obecność operatora posiadającego uprawienia do obsługi tego typu pojazdów.