Jak zgłosić wózek widłowy do UDT?

16.02.2018

Każdy użytkowany wózek widłowy powinien być obowiązkowo zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jak zgłosić wózek do UDT?

Zgłaszanie do badania technicznego nowego wózka widłowego

 

Tryb postępowania różni się pomiędzy zgłaszaniem wózków widłowych nowych i używanych. W przypadku nowych pojazdów, procedurę należy rozpocząć składając pisemny wniosek do właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Dla każdego z pojazdów trzeba także złożyć dwa komplety dokumentów rejestracyjnych. Wniosek wraz z dokumentacją rejestracyjną wózka widłowego jest rozpatrywany przez inspektora dozoru technicznego, po czym następuje ustalenie terminu oraz miejsca, gdzie zostanie przeprowadzone badanie odbiorcze. Jeżeli badanie odbiorcze zostanie przeprowadzone pomyślnie, nastąpi wystawienie protokołu oraz decyzję, która dopuści urządzenie do użytku. Oprócz protokołu zostanie wydana także książka rewizyjna.

Księga rewizyjna UDT – dokument zawierający informacje na temat wózka widłowego, jego numer ewidencyjny, termin badań, decyzję zezwalającą do eksploatacji, dane użytkownika, protokół z badania, wykaz dokumentacji technicznej.

Ponieważ wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają kontroli i dozorowi technicznemu, trzeba dodatkowo prowadzić dla każdego pojazdu z osobna dziennik konserwacji wózka widłowego, który ukazuje się podczas każdego badania odbiorczego.

Zgłoszenie do badania technicznego wózka używanego

 

W przypadku wózków widłowych używanych, np. zakupionych od sprzedającego, procedurę rozpoczynamy podobnie, czyli składamy wniosek do odpowiedniego oddziału UDT. Do wniosku trzeba dołączyć także kopię ostatnio wykonanego protokołu z badań odbiorczych i kopii decyzji dopuszczającej pojazd do eksploatacji. Dokumentacja rejestracyjna nie jest wymagana. Na tej podstawie inspektor wydaje decyzje o terminie i miejscu przeprowadzenia badania technicznego urządzeń. W przypadku kiedy wózek widłowy przechodzi w danym oddziale UDT badanie po raz pierwszy, następuje tam jego rejestracja.